Onze schoolafspraken

Convenant Pikeloer1
Convenant

In juli 2019 hebben de ouders van obs de Pikeloer een convenant getekend. 

 

Het ouderconvenant is een samenwerkingsovereenkomst, waarmee duidelijkheid wordt gegeven over wat ouders van school kunnen verwachten en andersom. Het bewustmaken van ouders van de verwachtingen die de school van hen heeft en wat zij van de school mogen verwachten, is heel belangrijk. Een ouderconvenant helpt hierbij. Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd, zo nodig aangepast en opnieuw vastgesteld door de MR en directeur.

Het convenant hangt zichtbaar op school en wordt gepubliceerd in de schoolgids en op de website.

 

De vastgelegde afspraken kunt u vinden in de onderstaande link:

 
regels

Regels en afspraken bij ons op school

Op school moet elk kind zich veilig voelen. Wij als leerkrachten doen ons uiterste best om een veilige leeromgeving te bieden door toezicht te houden en adequaat te handelen.
We gaan op een respectvolle en positieve manier met elkaar om. Wanneer er ruzies of conflicten zijn wordt dit gezamenlijk besproken en opgelost.
Hieronder leest u een aantal belangrijke afspraken die met leerlingen en team zijn gemaakt.

1. Pas op jezelf en zorg voor een ander.
2. Ruzie? Praat erover!
3. Opgeruimd staat netjes!
4. We zijn zuinig op onze spullen.

Algemene schoolafspraken

  • Afmelden kan telefonisch of persoonlijk bij de leerkracht door ouders/verzorgers. Dit kan tussen 7:45 en 8:00 uur. Als we bij afwezigheid van een leerling geen afmelding hebben ontvangen, bellen we voor 8:45 uur naar de ouders.
  • We hopen dat de kinderen gezond trakteren. http://www.gezondtrakteren.nl/
  • De kinderen nemen elke dag als pauzehap fruit en drinken mee.
  • We fietsen niet op het schoolplein.
  • Wij zijn een rookvrije school.
  • We voetballen niet op het plein tenzij er toestemming is gevraagd aan een leerkracht
  • Als leerlingen 's ochtends 10 minuten voor aanvang van de lessen op het plein aanwezig zijn, is de schoolorganisatie verantwoordelijk voor de leerlingen en mogen zij het plein niet verlaten zonder toestemming van de aanwezige leerkracht(en).
  • De schooldeur gaat om 08.05 uur open.

Belangrijke afspraken voor de ouders van groep 1-2-3

  • De onderbouw leerlingen kunnen vanaf 8.05 uur door de ouders in het lokaal worden gebracht.
  • Wanneer uw kind door iemand anders dan u zelf wordt opgehaald, wilt u dit dan aan de leerkracht doorgeven?


Belangrijke afspraken voor de ouders van leerlingen uit de midden- en bovenbouw
‘s Ochtends blijven we tot 8.15 allemaal buiten, tenzij het regent. Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.05 naar binnen. De leerkrachten gaan dan naar de klassen. De kinderen kunnen dan starten met de zelfstandige activiteiten op de weektaak.

 

Het pestprotocol van de Pikeloer

Wij streven ernaar een school te zijn waar iedereen zich veilig voelt en met plezier naar toe kan gaan.

Daarom is een pestprotocol opgesteld. Klik HIER om deze te bekijken.

Schooloondersteuningsprofiel (SOP), verkorte versie

In het SOP vindt u informatie over hoe wij werken en omgaan met meer/minder ondersteuning.

HIER vindt u de verkorte versie. Voor de volledige versie kunt u contact opnemen met de locatie coördinator van de school.